[Pic] Kaba 180 (Black) - Khóa cửa mã số thẻ từ cao cấp - KCN Vĩnh Lộc

18-04-2016

Mặt ngoài khóa cửa thẻ từ mã số Kaba 180 - Cửa sắt

Mặt ngoài khóa cửa thẻ từ mã số Kaba 180 - Cửa sắt

Chốt khóa cửa thẻ từ mã số Kaba 180 - Cửa sắt

Mặt trong khóa cửa thẻ từ mã số Kaba 180 - Cửa sắt

Mặt trong khóa cửa thẻ từ mã số Kaba 180 - Cửa sắt