[Pic] Khóa điện tử thẻ từ mã số Samsung 2920 - Campodia Land

28-11-2015

Mặt ngoài Khóa điện tử thẻ từ mã số Samsung 2920 - Màn hình số cảm ứng

Mặt ngoài Khóa điện tử thẻ từ mã số Samsung 2920 - Màn hình số cảm ứng

Mặt trong Khóa điện tử thẻ từ mã số Samsung 2920 - Màn hình số cảm ứng